Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COLOSSEO STONE

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te kennen.
 2. Wanneer de levering op de werf voorzien is in het contract, kan dat enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn.Vanaf de levering staan de goederen onder de hoede van de koper.
 3. De goederen/ diensten worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon/ factuur. Deze zijn verkocht, afgenomen en geacht als aangenomen in het magazijn van de verkoper. Zelfs franco, CIF of FOB reizen de goederen op risico van de koper. De koper dient de geleverde goederen/ diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 2 maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.
 4. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang het volledige bedrag (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. Ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of overgelaten aan derden. De koper draagt de risico’s vanaf de levering.
 5. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de bestelling, en zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
 6. Onze leveringen/ facturen zijn ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het te betalen bedrag op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het totale te betalen bedrag verhoogd met 15 % intrest op jaarbasis en een schadebeding van 10 %, met een minimum van 250,00 €. Dit alles zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
 7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.
 8. Onze tegels zijn een natuurproduct en kunnen daardoor nuances in kleur en aspect vertonen. De geleverde goederen hebben het voorrecht van de gebruikelijke toleranties inzake tint-, maat-, en structuurafwijkingen. Deze afwijkingen zijn nooit een basis voor eventuele klachten.
 9. De plannen voor plaatsing, tekeningen, foto’s en stalen aan de koper overhandigd, blijven eigendom van de verkoper. Deze moeten op eerste verzoek teruggegeven worden en mogen niet gekopieerd of aan derden afgestaan worden.
 10. De leveringstermijnen worden steeds zonder verbintenis meegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding.
 11. De verkoper is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht wordt beschouwd: werkstakingen, lockdown, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan grondstoffen of vervoersmiddelen, besmettelijke ziekte, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen,… Zowel bij hem als bij zijn leveranciers.
 12. De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald of geleverd worden. Bij gebreke,mag de verkoper er de uitvoering van eisen, zonder verhaal voor schade of vergoeding.
 13. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de 3 werkdagen die op de levering van de goederen volgen en voor hun verwerking. Zoniet kan de klacht niet in aanmerking genomen worden.
 14. De verkoper mag het terugzenden van gebrekkige goederen eisen. Hij behoudt zich het recht voor deze te vervangen. De waarborg van de verkoper (wettelijk bepaald tot 2 jaar voor consumenten) kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende goederen.
 15. Iedere klacht voor onzichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen de 2 maand na levering. Zij is als ongegrond aanzien, wanneer het product beantwoordt aan de terzake geldende normen.
 16. Goederen die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, of die niet verwerkt of geplaatst worden volgens de terzake geldende normen en regels van de kunst(zie geldende voorschriften WTCB en Febenat), zijn uitgesloten van elke waarborg.
 17. Onder invloed van onze klimatologische omstandigheden, kunnen bij buitentoepassingen van elke soort natuursteen na verloop van tijd kleine putjes/ en of haarscheurtjes optreden. Ook bij binnentoepassingen kan dit sporadisch eens het geval zijn. Dit verschijnsel is inherent aan de structuur van het materiaal, kan terug perfect gemastikeerd worden en heeft geen enkel gevolg voor de duurzaamheid van de steen.

Ontvang NU jouw GRATIS GIDS!

Groen Vinkje 7 gouden plaatsingsregels natuursteen

Groen Vinkje complete handleiding van A tot Z

Gids Colosseo Stone